SOA PROFI - KAMO a SŠG GAUDEAMUS, Dudvážska 6, Bratislava

SOA PROFI - KAMO a SŠG GAUDEAMUS, Dudvážska 6, Bratislava

Dudvážska 6
82107 Bratislava
IČO: 31377491

Informácie o inštitúcii SOA PROFI - KAMO a SŠG GAUDEAMUS, Dudvážska 6, Bratislava

SOA hlavná stránka

Súkromná obchodná akadémia PROFI - KAMO

Naša škola sa vyznačuje tým, že dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré sa konštatujú i v inšpekčných správach. Na škole pracujú vysoko kvalifikovaní učitelia, ktorým záleží na udržaní dobrého mena školy a v neposlednom rade na udržaní vysokej úrovne ve domostí našich žiakov. Vedomosti našich študentov nám dokazujú správnosť zvoleného trendu, odzrkadľujúc sa pri uplatnení sa na trhu práce v praxi i pri štúdiu na vysokých školách. Od školského roku 2005/2006 sme zaviedli na škole nové voliteľné predmety pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka marketing a masmediálna komunikácia. V ďalších predmetoch ako je účtovníctvo a bankovníctvo, kladieme dôraz na odborné vedomosti z týchto oblastí , kde v úzkej spolupráci s bankovými a finančnými inštitúciami rozvíjame u študentov poznatky tak z domácej ako i svetovej ekonomiky. V rámci prípravy na medzinárodné pravidlá v ekonomike, od šk. roku 2007/2008 sme pripravili pre študentov štvrtého ročníka predmet medzinárodný marketing. Ide o rozšírenie vedomostí z oblasti marketingu, o spôsoboch obchodovania na zahraničných trhoch a o možnostiach presadenia sa vo svete. Vedomosti z cudzích jazykov si maturanti rozširujú v predmete jazyková obchodná príprava.

Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS

Za 15 rokov svojej existencie bránu školy opustilo a úspešne zmaturovalo viac ako 250 absolventov, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v následnej profesionálnej športovej kariére i v osobnom kariérnom raste po skončení vysokej školy.Škola je zaradená v sieti stredných škôl SR. Poskytuje kvalitné vzdelanie a podieľa sa na rozvoji športového nadania svojich žiakov. Má 8-ročnú ako aj 4-ročnú formu štúdia, ktoré je ukončené maturitnou skúškou. Na škole sa umožňuje aj štúdium podľa individuálneho študijného plánu. Výsledkom je komplexné gymnaziálne vzdelanie, ktoré žiakom po ukončení školy umožňuje pokračovanie štúdia na vysokých školách. Škola sa popri zameraní telesná výchova orientuje aj na vedomosti , ktoré sú pre športovca v budúcnosti nevyhnutnosťou. /napr. základy ekonomiky, účtovníctva a pod./ Vo vhodnej forme ho dopĺňajú predmety, akými sú základy športovej prípravy / trénerstvo /, športový manažment a marketing. Samozrejmosťou je spolupráca s renomovanými odborníkmi z týchto oblastí, ktorí tieto predmety aj vyučujú. Osnovy predmetu športový manažment máme schválené ako jediná škola na Slovensku. Cieľavedomou odbornou prácou v tejto oblasti sa nám uvedený predmet podarilo zaradiť aj medzi maturitné predmety do vyhlášky MŠ SR o maturitnej skúške.

 

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov pre školský rok 2011/2012

RNDr. Rechtorík geografická olympiáda
Ing. Gáborová účtovníctvo pre maturantov
Ing. Biskupská ekonomický krúžok
Mgr. Doba nemčina pre maturantov
RNDr. Doliňák matematika pre maturantov
Mgr. Horná príprava na maturitu z ANJ
Mgr. Kyselová príprava na maturitu z BIO a SJL
Mgr. Pavellová ADK pre SŠG, chemický
PaedDr. Rechtorovič literárny seminár - príprava k maturite
PaedDr. Tóth florbalový a volejbalový krúžok

Kde nás nájdete?

Zobrazit